C132/20

sprawa

Sprawa C-132/20 Getin Noble Bank

Istota sprawy: wykładnia wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie A.K. i in. (sprawy połączone C-585/18, C-624/18 i C-625/18 – konsekwencje negatywnej oceny niezależności Krajowej Rady Sądownictwa) oraz uzyskanie jednoznacznego rozstrzygnięcia w przedmiocie możliwości zastosowania tegoż wyroku w odniesieniu do badania trybu powołania wszystkich aktualnie orzekających sędziów, w tym również sędziów powołanych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

***

Oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy

***

Dokumenty powiązane

 

Opinia Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva w sprawie C-824/18 A.B. i in.

„Moim zdaniem istotne jest, by Trybunał uznał w niniejszej sprawie, że o ile niektóre rodzaje postępowań i zasady odnoszące się do powoływania sędziów w państwach członkowskich (a zatem również niedostępność środka prawnego przed sądem w ramach takich postępowań, jak ma to miejsce w sprawie w postępowaniu głównym), nie mogą być jako takie kwestionowane w świetle prawa Unii, o tyle mogą one okazać się niedopuszczalne, jeżeli są wynikiem zalecenia organu, który sam w sposób oczywisty nie jest niezależny (pkt 109).”

***

Opinia Rzecznika Generalnego Gerarda Hogana w sprawie C-896/19 Repubblika:

„Prawdą jest, że – jak przyznano w wyroku w sprawie niezależności Sądu Najwyższego – istnienie niezależnych organów, takich jak krajowa rada sądownictwa lub komisja ds. powoływania sędziów, może przyczynić się do zapewnienia, żeby procedura powoływania sędziów (lub, jak miało to miejsce w owej sprawie, przedłużenia okresu kadencji konkretnego sędziego) była obiektywna i przejrzysta. Z tego względu istnienie takich organów może więc być samo w sobie wielce pożądane. Niemniej jednak z wyroku AK jasno wynika, że ich istnienie nie stanowi istoty niezawisłości sędziowskiej, która jest wymagana łącznie przez art. 19 TUE i art. 47 karty praw podstawowych. Przyjmuję właśnie takie stanowisko, mimo że w wyroku w sprawie niezależności Sądu Najwyższego Trybunał odniósł się do potrzeby zapewnienia tego, by „materialne warunki oraz zasady proceduralne wydania […] decyzji [o powołaniu] [były] sformułowane w sposób nieprowadzący do powstania w odczuciu podmiotów prawa uzasadnionych wątpliwości” dotyczących niezależności danych sędziów. Jak już jednak wskazałem, te uwagi dotyczyły decyzji o przedłużeniu okresu sprawowania stanowiska sędziego, natomiast nie dotyczyły one samego faktycznego powołania na stanowisko sędziego. Należy więc powtórzyć, że art. 19 ust. 1 TUE w gruncie rzeczy odnosi się do przyszłości w tym sensie, iż ma on na celu zapewnienie, aby sędziowie, po tym, jak zostaną powołani, korzystali z wystarczających gwarancji niezawisłości sędziowskiej”
(pkt 78)

***

    Skoro w przypadku sędziów powołanych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie sposób mówić o udziale w procedurze ich powołania niezależnego organu powstaje pytanie, czy w sprawie C-132/20 Getin Noble Bank znajdzie zastosowanie pogląd Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva, czy też pogląd Rzecznika Generalnego Gerarda Hogana. Innymi słowy: czy Trybunał Sprawiedliwości uzna za wskazane badanie trybu powołania, który znalazł zastosowanie do sędziów powołanych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej?