Faktyczne znaczenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii

rozporzadzenie

Faktyczne znaczenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii

    Wbrew tytułowi rozporządzenia jego konsekwencje nie ograniczają się tylko
do ochrony unijnego budżetu. Art. 3 rozporządzenia przyjmuje, że na naruszenie zasad państwa prawnego może wskazywać:

a) zagrożenie niezawisłości sądownictwa;

b) niezapobieganie arbitralnym lub bezprawnym decyzjom organów publicznych, w tym organów ścigania, nieskorygowanie takich decyzji lub nienakładanie za nie kar, wstrzymywanie zasobów finansowych i ludzkich wpływające na prawidłowe funkcjonowanie tych organów lub niezapewnienie sytuacji braku konfliktu interesów;

c) ograniczanie dostępności i skuteczności środków prawnych, w tym przez restrykcyjne przepisy proceduralne oraz niewykonywanie wyroków lub ograniczanie skutecznego prowadzenia postępowań przygotowawczych w przypadku naruszeń prawa, wnoszenia i popierania oskarżeń w związku z takimi naruszeniami lub nakładania
w związku z nimi kar.

W rezultacie przyjęte regulacje de facto obejmują kontrolą ze strony Komisji Europejskiej nie tylko kwestie związane z niezależnością sądownictwa, które stanowią warunek funkcjonowanie prawa unijnego, lecz również zagadnienia związane z:

  • organizacją służb dochodzeniowo- śledczych, takich jak Policja, czy prokuratura;
  • sposób prowadzenia czynności dochodzeniowo- śledczych
  • zaspokajaniem finansowych i kadrowych potrzeb rzeczonych organów;
  • kształtem ustawodawstwa procesowego, w tym w szczególności z rozwiązaniami przyjmowanymi w ramach procedur cywilnej, karnej i administracyjnej;
  • możliwością łączenia stanowisk we władzach publicznych;

Nie zmienia powyższego okoliczność, że kontrola ta miałaby odnosić się do wymienionych zagadnień jedynie przez pryzmat ich wpływu na ochronę unijnego budżetu. Mimo tego, że teoretycznie możliwy jest podział funkcji wykonywanych przez właściwe organy na te związane z ochroną interesów finansowych Unii i pozostałe, to jednak zagadnienia, które mogą być kontrolowane na podstawie rozporządzenia dotyczą tak fundamentalnych kwestii dla funkcjonowania tych organów, że ich oddziaływanie będzie musiało wykraczać daleko poza realizację celów deklarowanych w rozporządzeniu.