Podwójne standardy w TSUE – Malta i Polska

standardy

Przykładem stosowania podwójnych standardów w trakcie postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest opinia rzecznika generalnego w sprawie C-896/19 Repubblika / Il-Prim Ministru.
We wspomnianej sprawie rzecznik stwierdził, że art. 19 ust. 1 TUE, interpretowany w świetle art. 47 karty nie stoi na przeszkodzie krajowym przepisom konstytucyjnym, zgodnie z którymi władza wykonawcza lub jeden z jej organów, taki jak premier, odgrywa pewną rolę w procesie powoływania sędziów. Taka sytuacja jest na Malcie, gdzie istotną rolę w procesie nominacji sędziów odgrywa premier tego państwa.
Rzecznik generalny doszedł również do wniosku, że z wyroków AK i in. (Niezależność Sądu Najwyższego) wynika, iż ani prawo Unii, ani też EKPC nie narzucają żadnych sztywnych i apriorycznych form gwarancji instytucjonalnych służących zapewnieniu niezawisłości sędziowskiej.
Niezwykle interesujący jest fakt, że powyższe standardy nie są stosowane wobec Polski. Polsce, gdzie udział władzy wykonawczej nie jest tak duży jak na Malcie, stawia się zarzuty o upolitycznieniu procedury wyboru sędziów.