Sprawa C‑121/21 Turów

TSUE

Sprawa C‑121/21 Turów

Skargą z dnia 26.02.2021 r. Republiki Czeskiej p. Polsce wszczęte zostało postępowanie przed TSUE ws. koncesji na działalność wydobywczą w kopalni węgla brunatnego Turów (sygn. C‑121/21). W jego toku zarządzony został środek tymczasowy w postaci zaprzestania natychmiastowego i do chwili ogłoszenia wyroku kończącego sprawę wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, co było potem kwestionowane przez stronę polską. Dnia 20.09.2021 r. wiceprezes TSUE zarządziła zastosowanie okresowej kary pieniężnej „w wysokości 500 000 EUR dziennie, począwszy od dnia doręczenia Rzeczpospolitej Polskiej niniejszego postanowienia aż do chwili, w której owo państwo członkowskie zastosuje się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r.”.

TSUE podjął działania ultra vires naruszając art. 279 TFUE. Art. 279 odnosi się do zarządzania niezbędnych środków tymczasowych w sprawach rozpatrywanych przez TSUE. Jest to przepis jednozdaniowy i nie wskazuje on na możliwość zarządzenia kary okresowej, np. takiej, o której mowa w art. 260 TFUE w przypadku niewykonania wyroku TSUE. Wychodząc z założenia o racjonalności prawodawcy europejskiego przyjąć należy, iż gdyby jego wolą było przyznanie możliwości zarządzania kar okresowych również w odniesieniu do środków tymczasowych, zostałoby to wyraźnie uregulowane w prawie traktatowym. Niemniej jednak przyjmowano dotychczas, że katalog środków tymczasowych jest otwarty.

Kwestionować można wydane postanowienie również z pozycji doktrynalnych – jak wskazuje K. Zawodziński „[p]amiętać bowiem trzeba, że pomiędzy sposobem zabezpieczenia a żądaniem skargi winien zachodzić tego rodzaju związek, że środek zapewni w przyszłości realizację wyroku”.

1.https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=246301&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41996393

2.  K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 566.

3.   K. Zawodziński, Nakaz zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów nałożony w ramach środków tymczasowych zarządzonych w sprawie C-121/21 R (postanowienie Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r.), Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, rok 2021 numer 2, SIP Legalis, s. 4.