Stanowisko

Komunikat

Stanowisko
wobec oświadczenia 78 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 r. kwestionującego dopuszczalność funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

 

W nawiązaniu do oświadczenia 78 Sędziów Sądu Najwyższego, w tym sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, z dnia 21 stycznia 2021 r. akcentującego brak jakichkolwiek podstaw dla funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego należy podkreślić podkreślić, że w toku postępowania toczącego się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 Komisja Europejska v. Rzeczpospolita Polska, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2020 r. Rzeczpospolita Polska została zobowiązana, natychmiast i do czasu wydania wyroku kończącego postępowanie w sprawie do zawieszenia stosowania przepisów stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, w sprawach dyscyplinarnych sędziów oraz do powstrzymania się od przekazania spraw zawisłych przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do rozpoznania przez skład, który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w szczególności w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r., A.K. i in. (Niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) (C585/18, C624/18 i C625/18, EU:C:2019:982).

Skutkiem powyższego postanowienia, nie jest zawieszenie całokształtu kompetencji orzeczniczej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, albowiem do jej właściwości rzeczowej nie należą wyłącznie sprawy dyscyplinarne sędziów. Przyjęcie stanowiska zaprezentowanego we wspomnianym oświadczeniu, tj. uznanie, że doszło do zawieszenia całokształtu kompetencji orzeczniczej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, pozbawiałoby jakiegokolwiek prawnego znaczenia tę część postanowienia Trybunału Sprawiedliwości, która nakazuje powstrzymanie się od przekazania spraw zawisłych przed Izbą do rozpoznania przez skład, który nie spełnia wymogów niezależności wskazanych w szczególności w wyroku A. K. i in. Analogiczne stanowisko wyraziła Komisję Europejską, skoro nie zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem o nałożenie okresowej kary pieniężnej ze względu na dalszą działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych dla kwestionowania dopuszczalność uchylenia przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego immunitetu sędziowskiego Sędzi Beaty Morawiec, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie w związku z możliwym przyjęciem korzyści majątkowej. Takowych podstaw brak jest również w odniesieniu do uchylenia immunitetu sędziowskiego Sędziego Igora Tuleyi, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie w sprawie o niedopełnienie obowiązków służbowych oraz przekroczenia uprawnień na co polskie organy ścigania mają bogaty materiał dowodowy.