TK: Powoływanie sędziów, jako wyłączne uprawnienie Prezydenta, nie może być weryfikowane

wyrok tk

W dniu 23 lutego 2022 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie P 10/19, w świetle którego:

  1. powoływanie sędziów, jako – zgodnie z Konstytucją – wyłączne uprawnienie Prezydenta, nie może być weryfikowanie w oparciu o przepisy rangi ustawowej, w tym o art. 49 k.p.c. W konsekwencji, składanie w trybie art. 49 k.p.c., wniosku o wyłączenie sędziego z powodu jakichkolwiek okoliczności odnoszących się do procedury powołania takiego sędziego jest niedopuszczalne;
  2. brak podpisu Prezesa Rady Ministrów pod obwieszczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym nie stanowi wady w powołaniu sędziego, powodującej brak jego bezstronności. Stanowisko przeciwne  jest niezgodne z konstytucyjną zasadą podziału władzy i rolą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w procesie powoływania sędziów. Obwieszczenie jest w obszarze prawa oficjalną informacją podaną do wiadomości publicznej i nie ma charakteru normatywnego. Nie jest też aktem władczym indywidualnym rozstrzygający sprawę jednostkową. Stanowi jedynie informację wskazującą liczbę wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym. 
  3.  nie można domniemywać kompetencji Sądu Najwyższego co do kontroli statusu osoby powołanej na urząd sędziego i związanej z tym statusem skuteczności czynności dokonywanej przez tę osobę, gdyż narusza to zakaz domniemywania kompetencji wynikającego z art. 2 Konstytucji oraz instytucję służącą do oceny bezstronności sędziego w konkretnej sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 179 i art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji kreowanie sędziów stanowi wyłączne uprawnienie  Prezydenta.
  4. przyjęcie odmiennego stanowiska  mogłoby skutkować powszechną kontrolą statusu sędziego, czego konsekwencją byłby wielowymiarowy chaos w wymiarze sprawiedliwości.