C748/19

sprawa

Sprawy połączone C-748/19 do C-754/19 Prokuratury Rejonowe

Istota sprawy: ustalenie, czy okoliczność, że w składzie sądu zasiada sędzia delegowany na podstawie jednoosobowej decyzji Ministra Sprawiedliwości z sądu znajdującego się jeden szczebel niżej w hierarchii, przy czym nie są znane kryteria, jakimi kierował się Minister Sprawiedliwości, delegując tego sędziego, a prawo krajowe nie przewiduje sądowej kontroli takiej decyzji i umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie sędziego z delegacji w każdej chwili, prowadzi do naruszenia wymogów skutecznej ochrony sądowej, w tym prawa do niezależnego sądu

***

Trybunał Sprawiedliwości zrezygnował z wyznaczenia rozprawy

***

Na chwilę obecną opinia Rzecznika Generalnego nie została przedstawiona

***

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 listopada 2009 r., skarga nr 39279/05

„Skarżący twierdził także, iż sędzia J.M. nie był bezstronny ze względu na sposób, w jaki został wyznaczony do jego sprawy. Trzeba wskazać, iż w tym czasie sędzia J.M. był sędzią sądu rejonowego delegowanym do sądu okręgowego, który został powołany na stanowisko sędziego bezterminowo przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadto delegowanie sędziego przez Ministra Sprawiedliwości było standardową praktyką przewidzianą przez ustawę [z 20 czerwca 1985 r.] Prawo o ustroju sądu powszechnych (art. 63 § 1 ustawy w jej ówczesnym brzmieniu). Skarżący nie przedstawił żadnych dowodów wykazujących, iż sędzia J.M. podlegał jakimkolwiek wpływom lub naciskom ze strony władzy wykonawczej. Wobec powyższego Trybunał nie może przyjąć, iż w chwili rozstrzygania w sprawie karnej przeciwko skarżącemu sędziemu J.M. brakowało niezawisłości lub bezstronności, zarówno w subiektywnym, jak i w obiektywnym znaczeniu tych pojęć, w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji.

W związku z tym skarga ta jest w sposób rażący nieuzasadniona i musi zostać odrzucona zgodnie z art. 35 ust. 3 i 4 Konwencji.”

***

    Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że instytucja delegowania sędziego do sądu hierarchicznie wyższego sama w sobie nie świadczy o podatności takiego sędziego na wpływy lub naciski ze strony władzy wykonawczej. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-748/19 do C-754/19 Prokuratury Rejonowe będzie świadczyło o zgodności bądź braku zgodności z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.